Провеждане на процедура - избор с публична покана с бенефициент "Артек-92" ООД за:

 

                                                                                 

1. Придобиване и въвеждане на  ERP система 

2.  Закупуване и доставка на 6 броя хенд-хелд устройства 

3. Закупуване и доставка на 2 броя термотрансферни принтери 

4. Закупуване и доставка на 1 брой сървър 

 

Обща прогнозна стойност: 448 441 лв. без ДДС

 

Краен срок за получаване на оферти: 07.08.2017г.

 

Кандидатства се единствено през системата ИСУН: eumis2020.government.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.002-0169, „Внедряване на ERP система в Артек – 92“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Артек -92“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

Share:
Back